เงื่อนไขและข้อกำหนด 4 คอนโดรังสิต

 เงื่อนไขและข้อกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของการชิงโชค

สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือคอนโดพร้อมอยู่ และโครงการ Presales รวม 4 โครงการ ได้แก่

โครงการที่เข้าร่วม : Atmoz Kanaal Rangsit ,Kave AVA, Kave Embryo Rangsit, Kave Town Colony

เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า)

 1. ลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับบริษัทฯ จะต้องวางเงินจองและทำสัญญา จึงจะมีสิทธ์ได้ลุ้นจับรางวัล และเมื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัล ภายใน 60 วันหลังประกาศผลรางวัล เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย (รายละเอียดการรับโอนกรรมสิทธิ์ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.Assetwise.co.th)
 2. ลูกค้าที่ซื้อโครงการจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อ ต่อ 1 ยูนิต ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลข/ห้องชุด ชื่อโครงการ และชื่อลูกค้าที่ระบุในสัญญา ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ) จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)
 3. กรณีผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถติดต่อมารับรางวัลได้ หรือปฏิเสธการรับรางวัลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่แทน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถยนต์ BYD Dolphin Standard Range จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ตลอดจนค่าทะเบียน ค่าภาษีรถยนต์ ค่าโอนเปลี่ยนชื่อ*
 6. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 8. จับรางวัลใหญ่และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 14.00 น. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในคูปองที่ติดต่อได้
 9. ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้าน เป็นของโครงการ Kave Embryo Rangsit

ประเภท และลักษณะ จำนวนและมูลค่ารวม

 1. ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ BYD Dolphin Standard Range มูลค่า 699,000 บาท (เฉพาะลูกค้าที่จองโครงการ RTM เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล) อ้างอิงราคาจากการเปิดตัวช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการขึ้นลงของตลาด
 2. iPhone 14 (128GB) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900.- บาท
 3. iPad Air Wi Fi 64 GB จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 23,900.- บาท
 4. Sumsung TV 50” QLED 4K Q63C+B Series Soundbar HW-B550 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,410.- บาท
 5. Dyson Pure Cool air purifier TP00 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,900.- บาท
 6. Marshall Action III จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,990.- บาท
 7. AirPods Max จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท
 8. Apple Watch Series 8 41mm. จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท

เขต หรือ ถิ่นในการจัด

 1. สถานที่จับรางวัลใหญ่ ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 14.00 น.

สถานที่ให้มารับรางวัล

 1. สถานที่รับรางวัล บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ สถานที่รับสิทธ์ส่งเสริมการขาย รับ ณ โครงการที่ลูกค้าทำสัญญา

รายละเอียดโปรโมชั่น ผ่อน ล้านละ 999 บาทต่อเดือน

โปรโมชั่นผ่อนล้านละ 999 บาท ต่อเดือน นานสูงสุด 3 ปี ด้วยเงื่อนไขผ่อนล้านละ 2,900 บาท ต่อเดือน 3 ปีแรกเป็นอัตราผ่อนเริ่มต้นที่คำนวนจากธนาคารที่ทางบริษัทฯกำหนด โดยทางบริษัทฯ ช่วยผ่อนล้านละ 1,901 บาท ต่อราคาห้องชุด/บ้านที่ซื้อขายจำนวน 1,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะมอบเงินดังกล่าวทั้งจำนวนเป็นเงินโอนเขำบัญชีลูกค้า ภายใน 30 วัน นับจำกวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยจะได้รับในกรณีที่ผู้ซื้อห้องชุดได้ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อห้องชุดที่เข้าร่วมโปรโมชั่น และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่ทางบริษัทฯกำหนด บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการผิดนัดหรือผิดสัญญาที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการพร้อมอยู่เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมและ เฉพาะยูนิตที่กำหนดเท่านั้น

1. โครงการพร้อมอยู่ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนล้านละ 999 บาท ต่อเดือน นานสูงสุด 3 ปี

Kave AVA

2. โปรผ่อนล้านละ 999 นาน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 3 ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.55 %

โปรผ่อนล้านละ 999 นาน 3 ปีอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4 ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.55 %

อ้างอิง MRR ปัจจุบัน = 7.05% (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 ) โปรโมชั่นดังกล่าว

ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเท่านั้น และต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธันวาคม 2566

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.assetwise.co.th

หรือโทร. 02-168-0000 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่