GrowGreen

GrowGreen

ASW Kick Off แนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืนใน Concept GrowGreen

โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “GrowGreen” จะประกอบด้วย 5 แกนหลัก ได้แก่

ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” ของ แอสเซทไวส์ คือวิถีการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากความตั้งใจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของการพักอาศัยที่สะดวกสบาย การใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และการมีจิตสำนึกต่อสังคม โดยจะคำนึงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านการออกแบบ การลดการใช้ทรัพยากร รวมไปถึงการสร้างสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเล็งเห็นเป้าหมายเดียวกัน และมีส่วนร่วมไปด้วยกันตลอดภารกิจนี้ 

โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “GrowGreen” จะประกอบด้วย 5 แกนหลัก ได้แก่

1.Green Space : การออกแบบและสร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย โดยแอสเซทไวส์ใส่ใจทั้งเรื่องแบบแปลนโครงการ การเลือกชนิดของต้นไม้ที่ปลูก ไปจนถึงการคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ และเพิ่มอากาศบริสุทธ์ นอกจากนี้ยังได้มีการทำวิจัยทดลองการทำสวนแนวตั้ง ทั้งการปลูกต้นไม้ริมระเบียง และกำแพงต้นไม้ที่อาคารสำนักงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในโครงการต่าง ๆอีกด้วย

2.Energy Efficiency : การออกแบบก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงทิศทางของแสงและลม รวมถึงการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์ บนดาดฟ้าของอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และมีแผนจะขยายการติดตั้งแผงโซลาร์ ไปยังโครงการต่าง ๆ ของแอสเซทไวส์ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการใช้ต้นไม้ช่วยลดทอนแสงแดดที่จะเข้าสู่ภายในอาคาร เพิ่มความร่มรื่น และลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ทำให้ใช้ไฟฟ้าลดลง

3.Waste Management : เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แอสเซทไวส์ได้ร่วมมือกับองค์กรด้านการบริหารการจัดการขยะ โดยได้มีการรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้งทั้งในอาคารสำนักงาน และในส่วนของลูกบ้านในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถวัดผลได้จากปริมาณ Carbon Footprint ที่ลดลงทั้งในส่วนของอาคารสำนักงานและภายในโครงการ

4.Clean Air : แอสเซทไวส์ใส่ใจในเรื่องการมีอากาศที่สะอาด โดยเน้นการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ลดปริมาณการสร้างมลพิษในอากาศ เช่น การใช้ผนังสำเร็จรูปที่เป็นวัสดุลดการก่อให้เกิดฝุ่นในกระบวนการทำงาน และการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำ อีกทั้งยังกำหนดให้ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงเรื่องของการป้องกันการสร้างมลพิษในอากาศอีกด้วย

5.Water Saving : การคำนึงเรื่องใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีการใช้น้ำฝนมารดน้ำต้นไม้อย่างทั่วถึงในจุดที่ไม่ได้รับน้ำฝนโดยตรง และมีแผนการพัฒนาให้แต่ละโครงการมีระบบการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่ รวมถึงยังมีการวางระบบการบำบัดน้ำเสีย และตรวจสอบค่าน้ำเสียให้อยู่ในกรอบที่กำหนด ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

แอสเซทไวส์ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพพร้อมดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันทำให้สังคมและโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น และพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

www.facebook.com/growgreenbyassetwise

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่